Projektets syfte

Avfallsminimering toppar prioriteringen i EU:s avfallshierarki och tillsammans måste vi arbeta för att minska avfallet.

Det övergripande syftet med ”Europa minskar avfallet” är: 

  • Öka medvetenheten kring avfallspolitiken i EU och dess medlemsländer

  • Främja hållbar avfallsminimering i Europa genom att Sverige och övriga medlemsländer mer aktivt börjar arbeta med att minska både mängden avfall och avfallets farlighet

  • Visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten, och understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling

  • Genom olika typer av aktiviteter är det önskvärt att öka medvetenheten bland befolkningen om att det genereras för mycket avfall och genom aktiviteterna påverka allmänheten till att minska sina avfallsmängder

  • Genom konkreta exempel belysa vad olika aktörer åstadkommit när det gäller avfallsminimering